De brug naar werk in de regio

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen op 0180-393 555.

Uitzenden

In de uitzendformule verzorgt Animo Uitzendburo zowel de werving en selectie, als ook de salarisadministratie van de uitzendkrachten. In overleg met de opdrachtgever wordt er een functieprofiel opgesteld. Ook factoren als organisatiestructuur en organisatiecultuur worden bij het zoeken naar de juiste kandidaat meegenomen. In eerste instantie zal Animo een inventarisatie maken van kandidaten die al in het bestand van Animo zijn opgenomen. Indien de juiste kandidaat niet beschikbaar is, zal er in overleg met de opdrachtgever worden geadverteerd op kosten van Animo Uitzendburo.
Uiteindelijk streeft Animo er naar de beste kandidaten bij de opdrachtgever voor te stellen.

De kosten van het inhuren van een uitzendkracht worden uitgedrukt in een bedrijfstarief per uur. De grondslag van dit bedrijfstarief wordt gevormd door het brutosalaris van de uitzendkracht. Het salaris wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Het bedrijfstarief wordt samengesteld uit de volgende onderdelen:

  • Het bruto-uurloon van de uitzendkracht, inclusief loonbelasting en werknemersaandeel sociale lasten;
  • Reserveringen ter compensatie van vakantie- en feestdagen, vakantiegeld en kort verzuim;
  • Werkgeversaandeel sociale lasten;
  • Marge ten behoeve van werving en selectie, loon- en personeelsadministratie, diverse personeelsverzekeringen, voorfinanciering van de lonen, de socialepremies en loonbelasting.

Na aanstelling van de uitzendkracht draagt Animo Uitzendburo zorg voor:

  • bevestiging van de gemaakte afspraken en het bedrijfstarief;
  • aanmelding van de uitzendkracht bij de belastingdienst;
  • afdracht van loonbelasting en sociale premies;
  • afdekking van de kosten wegens ziekte.

 

Betaling van de salarissen vindt wekelijks plaats aan de hand van een door de uitzendkracht ingevulde en door de opdrachtgevervoor akkoord getekend werkbriefje. Dit werkbriefje vormt de basis voor de te factureren uren. De opdrachtgever betaalt per gewerkt uur.